PRIVACY VERKLARING — SHARPER IMAGE

PRIVACY VERKLARING — SHARPER IMAGE

De "GDPR" ( General Data Protection Regulation) of in het Nederlands "AVG" (Algemene verordening Gegevensbescherming) is de Europese privacy wetgeving die sinds 25.05.2018 van toepassing is. Deze wetgeving dient ter bescherming van uw persoonlijke gegevens zodat misbruik voorkomen wordt zoals het ongeoorloofd doorgeven aan derden.

Ook in de oogkliniek SHARPER IMAGE houden we uw persoonsgegevens bij en dit in kader van de wettelijke verplichting tot het bijhouden van een medisch dossier van iedere patient. Deze wettelijke verplichting wordt opgelegd door het RIZIV (rijksinstituut voor ziekte en invaliditeit) en door de gerechtelijke instanties.

Uw persoonsgegevens worden hoofdzakelijk ingezameld bij u als patient zelf . Indien u niet in staat bent deze gegevens te bezorgen, zullen andere zorgverstrekkers mogelijks worden gecontacteerd en dit op een beveiligde manier.

Wij verwerken volgende gegevens:

 • identificatie-gegevens, waaronder het rijksregisternummer door inlezen van identiteitskaart
 • contact-gegevens: mail / telefoon
 • adminstratieve gegevens voor financiele verwerking (oa lidmaatschap van ziekenfonds / data van consultatie en opname)
 • medische en paramedische gegevens aangaande ziekte (huidige en vroegere / symptomen, diagnose en behandeling)
 • zorgkader: netwerk van zorgverstrekkers
 • sociale gegevens: mantelzorgers

Deze peroonlijke gegevens worden dus verwerkt voor zover zij relevant zijn in het uitvoeren van onze kerntaak nl.de oogheelkunde ("data-minimalisatie") en dus uitsluitend voor medische doeleinden.

Alle gegevens worden adequaat beschermd en worden alleen doorgegeven aan gerechtigde ontvangers. U kan bovendien als privépersoon uw rechten laten gelden ivm zijn gegevens:

- Medische doeleinden van de verwerking:

 • patientenzorg: preventief of therapeutisch
 • patiënten administratie: registreren van medische gegevens van patiënten voor interne of door de overheid opgelegde doeleinden, evenals voor onderzoeks- en beleidsdoeleinden
 • geneesmiddelenbeheer: verwerking van gegevens om geneesmiddelen op de correcte manier te kunnen voorschrijven
 • klachtenbehandeling: registreren van gegevens voor bemiddeling bij klachten
 • zorgkwaliteit: evaluatie van gegevens ter verbetering van de zorgkwaliteit
 • wetenschappelijke registratie: doelstelling is onderwijs , research en objectieven, opgelegd door overheden. Gegevens worden voor deze doeleinden anoniem gemaakt

- Gerechtigde ontvangers:

 • Verzekeringsinstellingen zoals ziekenfondsen en andere ziektekostenverzekeraars
 • RIZIV = rijksinstituut voor ziekte en invaliditeitsverzekerig
 • Betrokken patient of zijn vertegenwoordiger(s)
 • Gemachtigde overheidsinstanties
 • Externe behandelende zorgverstrekkers
 • Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

- Bescherming van de gegevens:

 • Alle medewerkers (oogartsen, verpleegkundigen, paramedici, administratief personeel) werkzaam in de oogkliniek Sharper Image zijn gebonden aan het beroepsgeheim
 • Wij beveiligen servers en computers, zodat onbevoegden geen toegang hebben. Wij realiseren dit door het gebruik van veilige wachtwoorden en van recente professionele soft- en hardware. Onze beeldschermen worden niet open achter gelaten maar worden gelocked bij verlaten van de werkpost. De gegevens worden opgeslagen op onze eigen server en niet in de "cloud"
 • Dr. Haustrate is aangeduid als “datamanager” van uw persoonlijke gegevens binnen de oogkliniek Sharper Image Hij leidt het personeel op en heeft ook een meldingsplicht aan de bevoegde in stanties indien gegevens gehacked of verloren zouden worden
 • Uw medische gegevens worden minstens 30 jaar bewaard. Facturatiegegevens worden minstens 7 jaar bewaard. We kunnen niet garanderen dat uw gegevens na deze termijn nog bewaard worden.

-Rechten van de privé persoon

 • Omdat wij als dokters de wettelijke verplichting hebben om een medisch dossier te voeren, geeft u ons impliciet toestemming om uw persoonlijke gegevens te registreren als u bij ons op consultatie komt. Deze worden gebruikt voor uw persoonlijk dossier. Uw gegevens worden ook op een beschermde manier meegedeeld aan andere zorgverstrekkers, die u opgeeft
 • U hebt recht op "data-portabilteit": u hebt het recht om uw persoonlijke gegevens op te vragen, te wijzigen en indien u het nodig acht, kan u vragen om de gegevens door te geven aan een andere zorgverstrekker.
 • Recht om "vergeten te worden": u mag vragen om uw dossier of delen van uw dossier te verwijderen, tenzij dit niet kan van rechtswege.
 • Recht om te weigeren dat uw anonieme (!) gegevens gebruikt worden voor studies (wetenschappelijk en marketing ).

Indien u zich niet akkoord verklaart met de “privacy policy” van de oogkliniek Sharper Image, gelieve dit vooraf te melden aan het secretariaat. U kan dit ook schriftelijk melden via mail aan: secretariaat@sharper-image.be

Wij danken u voor het gestelde vertrouwen

Dr. Haustrate
Zaakvoerder Sharper Image